• løyse likningar og ulikskapar gjennom logiske resonnement og forklare kva det vil seie at eit tal er ei løysing på ei likning

Oppgave 1

Pål har lært at i en likning så er det to uttrykk med lik verdi på hver side av et likhetstegnet (feks: 4+2 = 7-1). Klassen til Pål ønsker å lage et program der de har to uttrykk de kaller venstre og høyre side.
De vet at bokstaver er variabler som kan ha ulike tallverdier, så de bruker variablene a og b i uttrykkene.

import random     #importerer biblioteket random som gir tilfeldige verdier
a = random.randint(-5,5) #oppretter variabelen a som gis tilfeldige verdier mellom -5 og 5
b = random.randint(-5,5) #oppretter variabelen b som gis tilfeldige verdier mellom -5 og 5
vs = a + 2 #lager uttrykket vs som får verdien a + 2
hs = b + 2 #lager uttrykket hs som får verdien a + 2
print(vs,hs) # skriver vs og hs til skjermen
#print(a,b) # skriver verdien til a og b dersom du vil se det

a)
Kjør programmet. Se på verdien av uttrykket, og finn ut hvilken verdi variablene a og b må ha.
b)
Slett # på starten av linje 7. Nå skriver programmet også ut verdiene til a og b. Da har du fasiten.
c)
Hvor mange ganger må du kjøre programmet for at vs og hs skal få lik verdi? Prøv flere ganger og noter hvor mange ganger du må prøve.
d)
Hva sier sannsynlighetsregning om hvor mange ganger det vil ta å få to like verdier?
e)
Gjør endringer i koden og lag det to nye uttrykk for vs og hs. Kjør programmet ditt.